Geslaagde voorstelling “Fuck you Rainman” door de Autimaatjes

Een andere kijk op autisme door de ogen van Jeroen en Robert. Tijdens de voorstelling op 26 mei 2018 proberen Jeroen en Robert af te rekenen met een maar vaak al te negatieve beeldvorming rond autisme. Jeroen en Robert zijn beiden mensen met hun eigen vorm van Autisme.

Het aantal deelnemers is, ondanks de tropische temperaturen, goed. Er hadden zich 90 mensen aangemeld en uiteindelijk waren er 82 personen. De avond begon om 19.00 uur en de gasten werden ontvangen door Claudia en Monique, en stond koffie/ thee klaar en een plak cake . De gasten zijn divers o.a. docenten ROC en een flink aantal leerlingen, ouders van en met kinderen met autisme, studenten PABO , mensen die zelf autisme hebben, begeleiders en geïnteresseerden in autisme en onderwijs.

Mark Weghorst, voorzitter Ouders en Onderwijs Twente opent de avond. Deze avond stond  in het teken van vooroordelen  omdat ze vaak niet kloppen. Er zijn veel vooroordelen over autisme en Jeroen en Robert hopen dat de gasten na de voorstelling er anders over denken en mee omgaan.

De avond bestond uit zang, muziek, monologen en samenspraken. Robert vertelde dat hij moeite heeft met de term ontwikkelingsstoornis, mensen met autisme ontwikkelen zich ook maar verwerken de informatie anders en hebben daardoor meer tijd nodig om tot ontwikkelen te komen. Met voorbeelden uit eigen situaties werden een aantal vooroordelen verklaard. Enkele vooroordelen die voorbijkwamen: mensen met autisme kunnen zich niet inleven in een ander, ze hebben geen inlevingsvermogen, mensen met autisme zijn niet sociaal, ze hebben geen humor, ze zijn goed in cijfers.

Veel mensen denken dat alle autisten hetzelfde zijn als het personage van Dustin Hoffman in Rainman en dat is dus absoluut niet waar. Tussendoor is een korte pauze en even afkoeling buiten. Na de pauze is het weer genieten en aan het eind van de voorstelling hopelijk weer wat wijzer. Jeroen sluit de avond met een liedje “Ode aan de moeders”.

Ieder kind met autisme is anders en heeft dus andere zaken nodig om zo optimaal te kunnen functioneren op school. Elke school moet daarom goede basisondersteuning geven. Samen, ouder en school, moet er gewerkt worden aan de ontwikkeling van het kind met autisme. Als ouder mag je altijd vragen om een gesprek, het is redelijk om aan school regelmatig een evaluatiegesprek te vragen.

Het was een geslaagde avond, mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van Ouders & Onderwijs.

F*ck you rainman op 26 mei 2018 in Losser

Op 26 mei 2018 komen de Auti-Maatjes met hun voorstelling “F*ck you rainman” naar Losser. Komt dat zien! Zie de uitnodiging voor meer informatie.

Uitnodiging F*ck you rainman 26 mei 2018

Waar? –>’t Spoortje (Gronausestraat 70 in Losser)
Wanneer? –> 26 mei 2018
Hoe laat? –> zaal open om 19:00 uur. Voorstelling van 19:30-21:45 (pauze om 20:30uur)
Kosten? –> Gratis! Inclusief koffie of thee.
Aanmelden? Bij Irma: info@brauma.nl of brauma@me.com

De voorstelling wordt mogelijk gemaakt door een bijdrage Ouders & Onderwijs.

Hoe staat het met de ouders

 

We zoeken ouders om met ons in gesprek te gaan! We willen namelijk graag weten hoe zij het onderwijs ervaren. We werken daarin samen met Ouders & Onderwijs met hun onderzoek naar de Staat van de Ouder. In april komt er een rapport uit met deze titel. Werk mee aan het inzicht in wat ouders ervaren in het onderwijs en geef je op voor het gesprek.

Datum: 14 februari 2017
Tijd: 19:30-21:30 uur
Plaats: MFA ‘tBerflo, Apolloplein 1 in Hengelo
Gespreksleiders: Esther en Mark
Aanmelding: markweghorst@oudersenonderwijstwente.nl 

Voor de deelnemende ouders is er een aardige attentie. Eventuele reiskosten kunnen worden vergoed.

Ouders&OnderwijsTwente werkt mee aan het landelijke onderzoek waar ook een een peiling bij hoort. Vul ook deze peiling in en vraag ook anderen om deze in te vullen.

Graag tot 14 februari 2017!

Digitale leermiddelen – het vervolg

Er is veel aandacht voor de manier waarop scholen de invoering van digitale leermiddelen vormgeven. Begin deze maand besteedde het Algemeen Dagblad hier aandacht aan, nadat in de TcTubantia ook eerder al aandacht was geweest. Ook EditieNL en RTV-Oost besteedden uitgebreid aandacht aan deze kwestie.

Zijn ouders verplicht een device aan te schaffen?

Het antwoord is simpel: NEE. Ouders kunnen niet verplicht worden een device (iPad, chromebook, laptop) aan te schaffen voor hun kind. Als scholen aangeven dat het voor het volgen van de lessen noodzakelijk is om over een device te beschikken moeten scholen dit zelf regelen. Ze mógen daar een bijdrage voor vragen, maar deze is altijd vrijwillig. Als ouders besluiten niet te betalen moet hun kind ongehinderd deel kunnen nemen aan het onderwijs.

Onderzoek

Het onderzoek gaat door. Op landelijk niveau worden door Ouders & Onderwijs signalen verzameld en deze worden op het niveau van het ministerie en de onderwijsinspectie besproken. Voor de situatie in Twente is onderzoek gedaan naar de situatie op de scholen voor voortgezet onderwijs.

Dat levert onderstaand beeld op:

Op de kaart horen de oranje en rode stippen bij scholen waar aandacht voor nodig is. Zij hebben hun werkwijze bij het invoeren van de digitale leermiddelen niet op orde. Rood is echt niet okee, bij oranje lijkt het alsof er wel besef is, maar verdient de uitvoering nadere aandacht.

Scholen waar geen informatie op de website te vinden is zijn grijs. Er zijn twee locaties die okee bevonden zijn. Hier zijn de digitale leermiddelen onderdeel van het aanbod van de school.

Interview bij RTV Oost

In een interview bij RTV Oost wordt de problematiek goed duidelijk. Scholen weten kennelijk best dat wat ze doen eigenlijk niet mag, maar ze doen het toch. Daarnaast zijn er belemmeringen voor ouders om aan te geven dat ze niet kunnen of niet willen betalen (naar de rector, een mail aan een info@-adres, een “passende” oplossing). Op schoolsites is niet te vinden wat de gratis alternatieven zijn. In het interview wordt ook duidelijk dat die er eigenlijk niet zijn. De aangegeven opties (huur- en afbetaling) zijn namelijk ook erg kostbaar.

Opmerkelijk

Waar de ene school met iPads werkt worden er ook andere mogelijkheden gekozen. Zo werkt de “okee”-school Greijdanus met de veel goedkopere optie van chromebooks. Zij bekostigen dit bovendien zelf. Kennelijk lukt het scholen dus wel om er ruimte voor in hun budget te vinden (waar bij andere scholen dát het argument is om ouders de verplichting op te leggen).

Daarnaast valt op dat in de uitleg van de BYOD-scholen (Bring Your Own Device: dit betekent dat je met verschillende devices deel kunt nemen, mits ze aan minimumvereisten voldoen) de iPads als ongeschikt beoordeeld worden. iPad-scholen verklaren juist weer dat de iPad als enige geschikt bevonden werd.

Naast de reacties over de ervaren verplichting door ouders zijn er ook veel inhoudelijke reacties op het gebruik van devices. Zo is er twijfel aan het digitaliseringskarakter van het gebruik van devices. Ook zijn er ouders die aangeven dat ze niet merken dat er echt gebruik gemaakt wordt van de mogelijkheden, of dat docenten hier zelf een keuze in hebben. In dit laatste geval betekent dit nog steeds een gevulde boekentas, waar nu ook een plek voor de device gevonden moet worden.

Naar de inspectie

De lijst die nu over Twente is gemaakt zal aangeboden worden aan de onderwijsinspectie. Dat betekent dat de onderwijsinspectie dit voor deze scholen (de “niet okee”- en de “aandacht”-scholen) zal meenemen in het toezicht en er vragen over zal gaan stellen.

Op landelijk niveau zal door Ouders & Onderwijs de signalen van ouders hierover worden meegenomen in de gesprekken over de vrijwillige ouderbijdrage. Scholen willen graag dat de overheid de kosten voor digitalisering verrekend in hun budgetten. Ouders & Onderwijs vindt het onjuist dat scholen in de tussenliggende periode de rekening bij ouders neerleggen, zonder dat ze daar transparant over zijn.

Signalen

We zijn nog steeds op zoek naar signalen. Die kunt u kwijt via het vertelformulier op deze site of via Ouders & Onderwijs. Ook kunt u, nadat u de school of de medezeggenschapsraad hebt aangesproken, ook uw signaal bij de onderwijsinspectie melden.

Informatie over de regels hieromtrent zijn door Ouders & Onderwijs  op een rij gezet.

Korte impressie van de avond over passend onderwijs op 26 oktober 2016

Op 26 oktober 2016 kwamen mensen vanuit verschillende achtergronden naar de Sterrentuin in Hengelo voor een avond over passend onderwijs.

De actuele stand van zaken in Twente werd verteld door Mark Weghorst en de hoofdgasten van deze avond waren Jos van der Horst van project Gedragswerk en Lansbrekers en Natascha Oorthuis die de situatie van haar zoon inbracht om als voorbeeldsituatie te gebruiken.

Verevening

In Twente is (nog steeds) een grote opdracht om te komen tot oplossingen voor de verevening. Door passend onderwijs is de rijksbijdrage voor onderwijs gemiddeld over het hele land. Doordat sommige regio’s (zoals Twente) meer gebruik maken van speciaal onderwijs dan anderen hebben zij met passend onderwijs een grotere opdracht gekregen. In die regio’s moeten meer kinderen naar het regulier onderwijs. Daar is vijf jaar de tijd voor, maar de opdracht is fors. Mark toonde de  cijfers hierover en probeerde daarin ook duidelijk te maken hoe die opdracht eruit ziet en waar in de regio het hardst gewerkt moet worden om die opdracht te realiseren.

Gedragswerk en Experileren

Jos van der Horst nam de aanwezigen vervolgens mee in de werk- en zienswijze van het project Gedragswerk, een opdracht vanuit het ministerie om in complexe situaties in het onderwijs de samenwerking tussen partijen weer tot stand te brengen.
Natascha Oorthuis vertelde vervolgens over haar zoon die na zijn HAVO-diploma graag de route naar het VWO wilde volgen. Hij haalde zijn HAVO op het speciaal onderwijs en de gang naar het VWO ging niet vanzelf. Dit gaf stof tot korte werksessies in subgroepen die de opdracht meekregen om niet te wijzen op de fouten in de situatie, maar de oplossingen aan te reiken.

Kern van de avond werd wel dat het van belang is te weten over wie het gaat en dat daar contact en samenwerking voor nodig is. Daarnaast is het van belang dat er meer binnen de kaders van de wet (de zorgplicht werd bijvoorbeeld genoemd als leidend kader) gewerkt wordt. Oftewel: doe gewoon wat je opdracht is. In de geschetste situatie ging het uiteindelijk goed doordat het contact met ouders en kind tot stand kwam en er goed geluisterd en gekeken werd.

De gebruikte powerpoints:

Mark over de actuele stand van zaken mbt passend onderwijs. 

Jos over de methode gedragswerk en experileren (via de site van gedragswerk).

Reacties:

We zijn benieuwd naar reacties op deze avond of naar wensen voor volgende thema-avonden. Gebruik daarvoor ons vertelformulier!

POVO-commissie gaat veranderen

De aandacht die Ouders&OnderwijsTwente besteedde aan de werkwijze van de POVO-commissies die in het samenwerkingsverband in Hengelo, Oldenzaal en Enschede actief zijn heeft gevolgen gehad.

POVO-commissies gaan over de aansluiting tussen het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs voor kinderen die onderwijsondersteuning nodig hebben. Tot voor kort spraken zij niet mét ouders maar óver kinderen en naar aanleiding van dossiers. Ouders&OnderwijsTwente vindt dat gesprekken over kinderen bij ouders bekend moeten zijn, in principe door ouders te volgen moeten zijn en dat ouders van stappen op de hoogte moeten zijn. Ook mogen geen onduidelijke of ondeugdzame toestemmingsformulieren worden gehanteerd.

Naar aanleiding van een bespreking begin september is afgesproken dat het gehanteerde formulier wordt herzien, dat de verantwoording voor het verstrekken van gegevens bij de aanmeldende scholen komt te liggen. Het is de vraag of de commissie hiermee ook toegankelijk wordt voor ouders. Dat was wel één van de belangrijkste redenen om de handelswijze te melden.

We houden een en ander uiteraard blijvend in de gaten en horen graag actuele ervaringen met deze commissies. Gebruik daarvoor bijvoorbeeld ons vertelformulier.

iPad-verplichting in het nieuws

Op 30 september 2016 stond in de TcTubantia een artikel over de situatie bij het Twents Carmel College in Denekamp over de manier waarop zij de aanschaf van iPads door ouders communiceren. Het artikel riep veel reacties op, bij de krant, maar ook bij Ouders & Onderwijs (Twente). We berichtten daar hier en hier al eerder over.

Meer Twentse scholen in beeld

Het artikel heeft meer Twentse scholen in beeld gebracht die de regels rond de invoering van iPads niet goed uitvoeren. Het Montessori College Twente, het Bonhoeffer College in Enschede en wederom het Twents Carmel College, locaties Losser en Oldenzaal hoorden bij de gemelde scholen. Ouders voelen hier een verplichting, de vrijwilligheid wordt niet duidelijk gecommuniceerd en de kosten voor de invoering liggen eenzijdig bij ouders. Twentse scholen staan daarin niet alleen. Overal in het land zien we dergelijke praktijken.

Vervolg

Het verhaal krijgt dan ook een vervolg. Bij Ouders & Onderwijs wordt momenteel gewerkt aan informatievoorziening voor medezeggenschapsraden en ouders over de manier waarop scholen omgaan met de invoering van iPads in het onderwijs. Van verschillende kanten komen signalen dat de rekening voor deze invoering vaak bij ouders wordt neergelegd zonder dat duidelijk is dat zij daar een vrijwillige keuze in hebben of dat er gratis alternatieven zijn.

Melden helpt!

Melden helpt! Ouders die hun zaak aanhangig maken bij schoolleiding, schoolbestuur, Ouders&OnderwijsTwente, Ouders & Onderwijs of de Onderwijsinspectie kunnen daarmee bereiken dat de praktijk rond de invoering van digitale leermiddelen verandert. Melden kan bij uw school via ons vertelformulier, via Ouders & Onderwijs of via de onderwijsinspectie.

De onderwijsinspectie doet vooralsnog alleen iets als er sprake is van meldingen. Zij bekijken niet uit zichzelf deze praktijken al hebben ze wel aandacht voor de vrijwilligheid van de ouderbijdrage.

Vrijwillige bijdrage

Ouders & Onderwijs Twente is niet tegen een vrijwillige ouderbijdrage. Scholen mogen dit vragen van ouders, maar mogen deelname aan het onderwijs niet afhankelijk stellen van zo’n bijdrage. Bij digitale leermiddelen lijkt dat een diffuus gebied: wat is immers precies een bijdrage. De regels hieromheen zijn duidelijk, maar de handhaving van die regels laat te wensen over. We zijn dan ook blij met de ondersteuning van Ouders & Onderwijs hierin.

Agenda: de huidige stand van Passend Onderwijs 26-10-16

(Bekijk de uitnodiging in PDF) (Deel deze uitnodiging in uw netwerk).

Hierbij nodigen we u uit voor een avond over

De huidige stand van Passend Onderwijs

De avond begint met een inkijk in de stand van zaken van passend onderwijs in Twente. Aan de hand van actuele cijfers kijken we naar de betekenis daarvan voor het onderwijs. Daarna gaan we aan de slag met oplossingen!

Aan de hand van een situatie uit de dagelijkse praktijk van passend onderwijs gaan we aan de slag. De spreker van de avond (Jos van der Horst van Gedragswerk) gaat dieper in op de factoren die bepalend zijn voor “lukken of mislukken” van passend onderwijs in moeilijke situaties. Daarnaast presenteert hij een in project Gedragswerk ontwikkelde aanpak die samenwerkende professionals en ouders helpt om samen steeds beter te worden in het vinden van oplossingen.

Deze aanpak vinden we ook terug in de trainingen van de Lansbrekers. De landelijke beweging van de Lansbrekers is een initiatief van Ingrado, Gedragswerk, LECSO, LBBO en Ouders & Onderwijs. Lansbrekers kunnen onder meer zijn: leerplichtambtenaar, sociaal werker, leerkracht, schoolleider, ouder, begeleider, zorgcoördinator, of directeur van een samenwerkingsverband. Wat hen bindt is dat zij alle met hart en ziel (onderwijs-) kansen voor kinderen willen realiseren, ook in situaties waarin dat een grote uitdaging is.

Datum: woensdag 26 oktober 2016
Tijd: 19:30 – 21:30 uur (zaal open om 19:10)
Kosten: Geen, dankzij de medewerking van Ouders & Onderwijs en de gemeente Hengelo
Adres: Wijkgebouw Sterrentuin, Neptunusstraat 51; 7557 XX Hengelo (ov)
Doelgroep: Ouders, speciaal ouders van kinderen waarvoor het onderwijs een uitdaging vormt
Onderwijsprofessionals, beleidsambtenaren, leerplichtambtenaren, zorgcoordinatoren, wijkcoaches, sociaal werkers, etc
Sprekers: Mark Weghorst, Ouders&OnderwijsTwente en Ouders & Onderwijs
Jos van der Horst, o.a. Gedragswerk en Lansbrekers
Aanmelding: conferentie@oudersenonderwijstwente.nl

Graag tot woensdag 26 oktober 2016,

Het bestuur van Ouders & Onderwijs Twente

26 oktober 2016 Passend onderwijs – stand van zaken

Samen met een nieuwe groep ouders in Twente die zich druk maakt voor Passend Onderwijs organiseert Ouders&OnderwijsTwente een avond over:

Passend onderwijs – stand van zaken

Doel van deze avond is de laatste inzichten te krijgen in hoe Passend onderwijs loopt, hoe het in Twente gaat en wat ouders vinden dat er nog meer nodig is.

We zullen aandacht besteden aan het initiatief LANSbrekers zoals dat nu over Nederland wordt uitgerold. De LANSbrekers moet ervoor zorgen dat professionals een actiegerichte aanpak krijgen (als ze dat nog niet hebben) en elkaar gaan ondersteunen om zaken voor elkaar te krijgen.

De precieze locatie en tijd is nog niet bekend, maar zet het vast in de agenda!

Aandacht van media voor iPad-verplichting

Eerder berichtten we over de brief die we schreven naar de school in Denekamp waar ouders verplicht een iPad aan moeten schaffen voor hun kinderen. Die verplichting mag niet. Het onderwijs mag niet afhankelijk gesteld worden van een bijdrage. Als een school overgaat op digitaal werken en daarbij ook het platform (en de eisen) bepaalt moeten ze zelf zorgen voor het verstrekken van die middelen.

Inmiddels is dit ook onder de aandacht van de media gekomen. Een journalist van een consumentenprogramma heeft contact gezocht en een programma-onderdeel is in voorbereiding. Voor de opnames (in Twente) zoeken ze ouders die hierover willen vertellen. Contact opnemen kan via ons vertelformulier. We zullen u dan doorsturen naar de journalist.

Het gaat Ouders&OnderwijsTwente er vooral om dat de zaken moeten gebeuren zoals het hoort. De wijze waarop scholen druk zetten op de prille relatie met nieuwe ouders is volgens ons verkeerd. Ouders zullen niet gemakkelijk hun beklag doen. Ze gaan die prille relatie niet gemakkelijk onder druk zetten. Vandaar dat we daar als Ouders&OnderwijsTwente graag het voortouw in nemen.

De school heeft nog niet weer gereageerd op op onze berichten.